Seznámení na Moravě

Obchodní podmínky

Seznamovací akce 

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu umístěného na webovém rozhraní www.seznameninamorave.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi organizátorem:
  • Ing. Alžběta Hoppová, se sídlem Všemina 308, 763 15, Slušovice
  • IČ: 08004218,
  • nejsem plátce DPH

adresa pro doručování:

  • Všemina 308, 763 15, Slušovice
  • telefonní číslo: +420 702 359 674
  • kontaktní e-mail: info@seznameninamorave.cz

jako poskytovatelem služeb

a vámi jako uživatelem služeb.

Obsahem těchto smluvních provozních podmínek a pravidel je podrobný popis služeb poskytovaných organizátorkou seznamovací agentury Seznámení na Moravě Ing. Alžbětou Hoppovou (dále jen organizátor).

Dále pak podrobná specifikace smluvního vztahu mezi organizátorem a klienty (dále jen klienti, nebo účastníci), kteří využívají těchto seznamovacích služeb.

Podmínky a pravidla registrace

Podmínkou registrace na webu seznameninamorave.cz je dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům.

Klient ručí za správnost všech údajů, které uvede v registračním formuláři.

Organizátor nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za informace, které klient uvedl ve svém registračním formuláři.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast na akci jakémukoliv klientovi a to především z důvodu opakovaných návštěv a nevhodného chování.  Účast může být klientovi odmítnuta i bez udání důvodu. 

Organizátor si dále vyhrazuje právo regulovat různými způsoby návštěvnost na akcích, tak aby se na nepotkávali stejní lidé.

Organizátor nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za jednání kteréhokoliv klienta před zahájením seznamovací akce Seznámení na Moravě, během jejího průběhu nebo po jejím skončení a to v jakékoliv souvislosti s touto službou. Klient se zavazuje uhradit organizátorovi škodu, která by mu vznikla jeho zaviněním.

Podmínkou účasti na akcích Seznámení na Moravě je věk nad 18 let a zaplacení účastnického poplatku.

Přihláška a platba poplatku

Přihlášením na akci Seznámení na Moravě je míněno potvrzení rezervace na některou seznamovací akci, a zaplacení účastnického poplatku na účet č.2202815872/2010. Variabilní symbol, který je zároveň identifikačním číslem rezervace, neboli objednávky je klientovi zaslán v potvrzujícím emailu, následně po dokončení rezervace.

Platba musí být připsána na výše uvedený účet nejpozději do 3 dnů od data provedení rezervace na akci Seznámení na Moravě. V případě, že rezervace je provedena méně než 10 dní před akcí, musí být poplatek připsán na účet do druhého dne od provedení rezervace. Pakliže se tak neuskuteční, bude zákazník automaticky ze seznamovací akce vyřazen. 

Klient má závazně rezervovanou účast na seznamovací akci v okamžiku, kdy dojde k připsání platby na účet organizátora.

Uhrazením platby vzniká smlouva mezi organizátorem Ing. Alžbětou Hoppovou, IČO: 08004218 a registrovaným účastníkem. Předmětem této smlouvy je právo klienta zúčastnit se seznamovací akce Seznámení na Moravě  v termínu potvrzeném organizátorem. Vzájemný smluvní vztah a právní poměry mezi organizátorem a účastníkem se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (zákon 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Pravidla o zrušení účasti zákazníkem

Kterýkoliv klient má právo kdykoliv zrušit svoji účast na seznamovací akci. Zrušení rezervace je možné provést pouze emailem info@seznameninamorave.cz. Zrušení rezervace přes telefon není platné.

Klient má právo na vrácení účastnického poplatku v plné výši, pokud svou účast zruší nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem seznamovací akce, na kterou se přihlásil. V tomto případě bude účastníkovi vrácen účastnický poplatek do 14 dnů převodem na účet.  

Jestliže účastník zruší svoji účast méně než 7 kalendářních dnů před konáním seznamovací akce, nemá již nárok na vrácení účastnického poplatku. 

Při zrušení účasti z jakéhokoliv důvodu, tedy i nemoci, méně než 7 dní před konáním akce nebo nezúčastnění se seznamovacího večera, propadá zaplacený poplatek organizátorovi akce.

Pravidla o zrušení akce organizátorem

V případě, že se nepodaří plně naplnit kapacitu konkrétního setkání, nebo v případě, že dojde k nedodržení smluvních podmínek ze strany pronajímatele prostor nebo v jiných výjimečných případech, si organizátor vyhrazuje právo zrušit plánovanou seznamovací akci.

V těchto případech budou klienti automaticky přesunuti na další nabízený termín večírku. V případě, že jim tento náhradní termín nevyhovuje, mají možnost rezervaci zrušit ze svého účtu. Pro vrácení poplatku je třeba náhradní termín akce zrušit alespoň 7 dní předem, viz. Pravidla o zrušení účasti zákazníkem.

Poplatek nebo záloha se vrací v nominální hodnotě, v které byl připsán na účet.

Pravidla chování

Účastník se zavazuje chovat se k ostatním účastníkům s respektem, dodržovat pravidla slušného chování a nepoužívat ghosting. Během akce nesmí účastník používat hrubé, neslušné nebo urážlivé výrazy. Během akce je zakázáno dělat sexuální návrhy a sdělovat druhým účastníkům, anebo po nich vyžadovat či jim sdělovat kontaktní informace.

Během seznamovací akce mají účastníci také přísně zakázáno pořizovat jakýkoliv fotografický, video nebo audio materiál.

Škoda způsobená v pronajímaném prostoru

V případě, že vy nebo jakýkoliv člen jednodenního večírku nebo víkendového pobytu způsobíte na pronajímaném prostoru, jejím příslušenství či vybavení či věcech třetích osob jakoukoliv škodu, jste povinni nás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Budeme-li povinni uhradit třetí osobě náhradu újmy, která jí vznikla v souvislosti s vaším jednáním, které porušuje tyto obchodní podmínky nebo příslušné právní předpisy, jste povinni nás odškodnit, tedy nám tuto škodu nahradit.

Ochrana osobních údajů

Organizátor zpracovává základní osobní údaje klientů, kteří dobrovolně vyplnili registrační formulář na webu seznameninamorave.cz. Tyto údaje jsou nezbytně nutné k poskytování našich služeb.

Organizátor zpracovává údaje z registračního formuláře jako je jméno, příjmení, email, telefon, rok narození, pohlaví, město ve kterém má klient o seznamovací akce zájem.

Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo měnit a upravovat tyto webové stránky.

Organizátor si taktéž vyhrazuje právo kdykoliv v budoucnu měnit tyto Podmínky s okamžitou účinností. Vyzývá proto všechny své zákazníky, aby se s jejich aktuální podobou před přihlášením na akci vždy pečlivě seznámili.

Organizátor taktéž nemůže žádnému zákazníkovi, absolvujícímu seznamovací akci zaručit, že na tomto setkáni najde vhodného partnera.